خدمات مواد مصرفی

  • دستگاهای Bettermark , Bestmark بر خلاف سایر دستـگاههای جت پرینتر، در حین کارکرد نیازی به حلال نداشته و این مـوضوع باعث می شود هزینه هرچاپ درمقایسه با سایر دستگاهها به مراتب پایین تر باشد.
    بسته های جوهر به علت مصرف پایین دستگاه به صورت کارتریج می باشد.
  • دستگاه Bestmark  توانایی چاپ با جوهر های مشکی ، سفید، قرمز ، زرد ، نارنجی ، سبز را دارد.
  • دستگاه Bestmark  مجهز به در پوش مخصوص هدمی باشدکه پس از پایان کار با کمی مرطوب کردن درپوش و قرار دادن آن در سر هد موجب صرفه جویی چشمگیری در هزینه های مواد مصرفی می گردد.
  • جوهر های دستگاه Bestmark  کاملا انحصاری و دقیقا متناسب با هد و مدار جوهر رسانی دستگاه می باشد که این موضوع باعث می گردد که عمر هد و مدار جوهر رسانی درمقایسه با سایر دستگاهها به مراتب بالاتر باشد.
  • چـاپـهای دستـگاه Bestmark در مقایسه باسـایر دستـگاهها به علت مرغوبیت جوهر دارای کیفیتی بسیار بالا و ماندگاری طولانی مدتی است.
  • دستـــگاه Bestmark تـوانایی استـفاده از جوهرهای رو غـنی  (Oil based)  را  نـیز دارد که ایــنمـوضوع بـاعث می شـود در مـحیطـهای غـبار آلـود و مرطوب بـدون کـوچـکتـریـن مشـکـلی بــه کـارخــود ادامه دهد.
  • اسپری شستشوی دستگاه Bestmark  دقیقا متـناسب با هد دستـگاه ساخته شـده که این موضوع باعث می گردد علاوه بر کاملا پاکیزه نمودن هد ، عمر آن را نیز بالا ببرد.
  • اسپری وجوهر های دستگاه Bestmark طـوری بسته بندی شده اند که به هیچ عنوان باعـث ریـزش جوهر وآلودگی محیط نمی گردند.

مواد مصرفی صنعت آوران نوینمواد مصرفی صنعت آوران نوینمواد مصرفی صنعت آوران نوینمواد مصرفی صنعت آوران نوین